กิจกรรมศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.40  รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562” ร่วมด้วย ผศ.นพ.ธารา  วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการรพ.ศิริราช ผู้บริหาร บุคลากรศิริราช และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนโดยรอบ ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช

        งาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และองค์กรภายนอกคณะ ฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างตระหนักให้บุคลากร ชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช นักเรียนที่เป็นเยาวชนได้มีความรู้และเห็นความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันหลายด้านเช่น ด้านมลพิษที่เกิดภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นละออง, ด้านสภาพอากาศที่ไม่สมดุลย์ตามฤดูกาลเป็นต้น โดยภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก กิจกรรมเสวนาบนเวที หัวข้อ “ความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม” (ความสะอาด/ขยะ, การบำบัดน้ำเสีย ฯ, การดูแลต้นไม้ฯ) บูธกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋า  สาธิตงานศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น สาธิตการเพาะชำต้นไม้, สาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้, สาธิตการทำชุดบำบัดน้ำเสียฉบับครัวเรือน สาธิตการจัดการขยะนำมาทำเป็นดิน สาธิตเเนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน    และกิจกรรมแลกขวดช้อนไข่นำโชค ฯลฯ