สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔  พรรษา” ครั้งที่  2  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะกรรมการ ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

        เมื่อเสด็จ ฯ  ถึงหน้าอาคารศรีสวรินทิรา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์  คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี   นางเอมอร  ศรีวัฒนประภา  นางลัดดาวรรณ  เค้ามา และนางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  ทูลเกล้า ฯ  ถวายพวงมาลัย  เมื่อรับการทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัยแล้วเสด็จเข้าบริเวณโถงอาคารศรีสวรินทิรา จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกราบบังคมทูลรายงาน และกราบบัคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (66 ราย)  

        จากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “สุขที่ยั่งยืน เริ่มต้นจากการให้” และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน ตามระเบียบวาระการประชุมจนเสร็จสิ้น

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย  ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจรแก่ผู้ป่วย ลดความแออัดในตึกผู้ป่วยนอก เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนชาวไทย การนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”   

        อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นอาคารสูง 25 ชั้น และชั้นใต้ดิน  2  ชั้น  ประกอบด้วย หน่วยตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ อาทิ การตรวจระบบทางเดินอาหารและตับ  ประสาทวิทยา  โรคไต  โรคด้านจิตเวช  ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา เป็นต้น  อาคารดังกล่าวสามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี มีหอผู้ป่วยสามัญ 376 เตียง รองรับผู้ป่วยในจากเดิม 87,000 ราย เพิ่มอีก 20,000 รายรวมเป็น 107,000 ราย และหอผู้ป่วยวิกฤต 62 เตียง โดยขณะนี้อาคารฯ ใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าอาคารหลังนี้จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบประมาณกลางปี 2563  ซึ่งประมาณเดือนมิถุนายน 2562 จะเริ่มให้บริการได้ในบางส่วนใน 4 ชั้นแรกของอาคาร ได้แก่

        ชั้น B1 จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป 

        ชั้น B2  เป็นที่ตั้งของศูนย์รังสีรักษา ที่ครบครัน ทันสมัย ภายในจะมีเครื่องฉายรังสีรักษาที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง และมีเพียง รพ.ศิริราช ใช้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่แม่นยำ รวดเร็วยิ่งขึ้น 

        ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของศูนย์ห้องปฏิบัติกลาง ซึ่งจะมีห้องเจาะเลือดกลาง ที่ขยายการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิม

        ชั้น 2  ที่ตั้งห้องจ่ายยาด้วยระบบหุ่นยนต์ 

        ชั้น 3  ศูนย์รับบริจาคเลือด 

        ชั้น 4  ศูนย์รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นการขยายศักยภาพทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีเพิ่มเติม   

          นอกจากนี้ บริเวณทางเข้า ชั้น G  คณะฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างโถงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริง ในพระอิริยาบถประทับนั่ง หลังตรง  ฉลองพระองค์ชุดสูทแบบไม่เป็นทางการ  ฉลองพระบาทหนัง  แกะสลักด้วยหินอ่อน White Carrara โดย อาจารย์ นที เกวลกุล ประติมากร ซึ่งได้ต้นแบบพระบรมฉายาลักษณ์ จาก ส.ค.ส. พระราชทาน พุทธศักราช 2553 

          อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังคงเร่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ของอาคารนวมินทรบพิตร   ๘๔ พรรษา ให้สามารถเปิดบริการได้ตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งยังมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณอีกจำนวนมากในการบำรุงรักษาตัวอาคาร และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งมีราคาสูง  รวมถึงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง  ตลอดจนเป็นกองทุนสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสที่เข้ามารักษาที่อาคารเหล่านี้แล้ว ไม่สามารถดูแลค่ารักษาพยาบาลของตนเองได้ ก็ยังสามารถใช้เงินกองทุนนี้ช่วยสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสอีก   

         จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคได้ทุกวัน ที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โทร. 0 2419 7658-60 และที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์  ชั้น 2  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646 - 8