บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ แก่ผู้ที่มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ รพ.ศิริราช