พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล

        การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาลระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสถานพิมุขมงคลเขต พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  และนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี

        นายอาคมฯ กล่าวว่า บริเวณสถานีศิริราช ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง ด้านการคมนาคม เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่รองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี และโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ที่รองรับการเดินทางของประชาชนจากสถานีศิริราชไปพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถเปลี่ยนเส้นทางด้วยระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม เชื่อมตลิ่งชัน - บางซื่อ - รังสิต สู่พื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งความคืบหน้าของโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2563 พร้อมเปิดให้บริการ

        ในปี 2566 ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ และด้านสาธารณสุข ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความจำเป็นในการขยายพื้นที่การให้บริการด้านรักษาพยาบาล การศึกษา และการวิจัย แต่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ จึงต้องมีการวางแผนร่วมกันพัฒนาในบริเวณสถานีศิริราช

        นายอาคมฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล ครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานีศิริราชของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประชาชนได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายจากการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ และการบริการด้านสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น ตามนโยบาย One Transport for All ของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

       ด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อความสุขของประชาชนคนไทยทุกคน โดยเน้นการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล โดยทั้งสามฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช โดยมีการหารือและตกลงกันในเรื่องรูปแบบ ขอบเขตความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน ภายใต้กฎหมาย กฎ และคำสั่งอื่นๆ ที่ใช้อยู่ของทั้งสามฝ่าย รวมทั้งกฎหมาย กฎ และคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

        สำหรับอาคารรักษาพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นการก่อสร้างอาคารสูง 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ประกอบด้วย ส่วนพื้นที่จอดรถ พื้นที่บริการ พื้นที่คลินิก/โรงพยาบาล พื้นที่ห้องพักผู้ป่วย ส่วนระบบสนับสนุน และส่วนพื้นที่ของระบบรถไฟฟ้า โดยก่อสร้างคร่อมสถานีศิริราชของโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องมารับการทำหัตถการแบบ One Day Surgey ซึ่งจะเร่งดำเนินการในปลายปี 2562 ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายจากการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะและการบริการสาธารณะสุขมากยิ่งขึ้นด้วย 

        นายอาคมฯ กล่าวตอนท้ายว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกัน ระหว่างกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่แสดงถึงความตั้งใจในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีศิริราชของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี   (สุวินทวงศ์) และอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และจะเป็น Model ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนสำหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป