ศูนย์เบาหวานศิริราช หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

        นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวานฯ มุ่งเน้นผลลัพธ์ คือ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การทางานเป็นทีม การเรียนรู้ธรรมชาติ และศึกษาโครงการพระราชดาริ เพื่อน้อมนาแนวคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีทัศนคติที่ดีจนนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

        : ศึกษาหลักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี “ธรรมชาติบาบัดธรรมชาติ”ของโครงการ ฯ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

        : เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “Diabetes Educator มุมมองของแพทย์และผู้เป็นเบาหวาน”

        : กิจกรรม Mindfulness Coaching และโยคะภาวนา โดย อาจารย์ธนวัชร์ เกตน์วิมุต จากเครือข่ายชีวิตสิกขา

        โดยมีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จานวน 41 คน ประกอบด้วย

        1. ผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2

        2. อาจารย์ประจาหลักสูตร

        3. ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนาการ และศูนย์เบาหวานศิริราช

        ผลการจัดสัมมนาในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดสัมมนาในครั้งนี้