ศิริราชจัดงาน The 9th Siriraj IC Days 2018

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน The 9th Siriraj IC Days 2018 “The Control of Superbugs In Hospitals 2019 : Search, Separate & Stop Strategy” จากนั้นมอบโล่แสดงความขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และรางวัลสำหรับ Poster presentation ประเภทงานวิจัย และ ประเภทโครงการ ทั้งสิ้น 10 รางวัล โดยมี ผศ.พญ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย ประธานคณะทำงานจัดงาน Siriraj IC Days  ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

        The 9th Siriraj IC Days 2018  จัดขึ้นโดยคณะทำงานจัดงาน  Siriraj IC Days เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลภายใต้  “The Control of Superbugs In Hospitals 2019 : Search, Separate & Stop Strategy” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช ภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ The War against Superbug :  The Infinity War, The Superbug in Hospitals 2019 : The Evolution & The Intervention, The Superbug in Hospitals 2019 : The Infinity War & The True Story, Cleaning Hospital Environment : The Avenger on superbugs 2019 ฯลฯ