ศิริราชเขิญชวนร่วมงานวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561 (ฟรี)

        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “วันเบาหวานโลก ประจำปี 2561” ภายใต้หัวข้อ “เบาหวานกับครอบครัว (Family and diabetes)” พร้อมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราช และเสวนาเกี่ยวกับศูนย์ฯ แห่งนี้ ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ  รศ.นพ.ณัฐเชษฐ์  เปล่งวิทยา  รศ.พญ.สุภาวดี   ลิขิตมาศกุล และ รศ.พญ.กุลภา พงษ์สามารถ ผู้ดำเนินรายการ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์เบาหวานศิริราช  ณ หอพยาบาล 1 ชั้น 1  รพ.ศิริราช
        รศ.พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล  ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช กล่าวว่า ในประเทศไทยพบผู้เป็นเบาหวานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จากข้อมูลสำรวจสุขภาพประชากรครั้งล่าสุด พบผู้เป็นเบาหวานร้อยละ 8.9 และประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานร้อยละ 14.2  ดังนั้น  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและดูแลรักษาโรคเบาหวาน  สำหรับปีนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สอดคล้องกับสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ในหัวข้อ Family and diabetes  ซึ่งมุ่งเน้นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน  
        ภายในงาน มีบริการตรวจสุขภาพ  อาทิ เจาะเลือด  ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิเคราะห์มวลร่างกาย  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษาโดย แพทย์ พยาบาล และ  นักโภชนาการ  กิจกรรมโซนให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคแทรกซ้อน ได้แก่ การตรวจจอประสาทตา ตัวอย่างจำลองการฟอกไต รองเท้าและอุปกรณ์ดูแลเท้าสำหรับผู้เป็นเบาหวาน อีกทั้งบูธจากหน่วยงานภายนอก อาทิ เครือข่ายไร้พุง และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม พร้อมทั้งกิจกรรมบนเวที ได้แก่  สาธิตการบริหารร่างกาย  สาธิตการทำอาหารสุขภาพ  ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมงาน ฟรี  ระหว่างวันที่ 14-16  พฤศจิกายนนี้ ที่อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช เวลา 08.30-15.00 น.
        สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราช  ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ ให้เป็น IDF ศูนย์การดูแลและเรียนรู้ ( Centre of Excellence in Diabetes Care & Centre of Education ) มุ่งเน้นการสร้างทักษะการจัดการตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง  โดยให้ความรู้ทั้งแบบรายเดี่ยวและรายกลุ่ม  มีการจัดอบรมความรู้ด้านเบาหวานแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ และทีมสหสาขาแบบครบวงจร รวมทั้งให้บริการการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเบื้องต้น ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย 1. จุดลงทะเบียนคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาและคัดกรองปัญหาเท้าเบาหวาน  2. การให้ความรู้ในการจัดการตนเองด้านเบาหวาน โดยผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (Certified Diabetes Educator) แบบองค์รวม 3. ห้องศึกษาเรียนรู้เบาหวานด้วยตนเอง จัดแสดงอาหารสุขภาพ ยาลดระดับน้ำตาล รองเท้าและอุปกรณ์การดูแลเท้า  เป็นต้น