ศิริราชจัดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข”

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.15 น. รศ.พญ.งามแข  เรืองวรเวทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” ร่วมด้วย ผศ.นพ.พิทยา  ภมรเวชวรรณ  ภาควิชาจักษุวิทยา และผู้แทนอาจารย์โรงเรียนเขตพื้นที่บางกอกน้อยและโรงเรียนในเครือข่าย บมจ.ไทยประกันชีวิต เข้าร่วมอบรมและฝึกการตรวจคัดกรองการตรวจวัดสายตาและตาบอดสี ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
        โครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมกับ บมจ.ไทยประกันชีวิต และสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงรียนเขตพื้นที่บางกอกน้อยและโรงเรียนในเครือข่าย บมจ.ไทยประกันชีวิต (ที่มีสายตาผิดปกติ) ได้รับการตรวจภาวะสายตาขี้เกียจ ตาบอดสี และการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งรองรับนโยบาย “เด็กไทยสายตาดี” เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย