พิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ทั้งสิ้น 59 ราย จาก 61 รางวัล โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากรศิริราช ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช 

        รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้น เพื่อให้การยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะ ฯ โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลในกลุ่มต่างๆ จำนวน 59 ราย จาก 61 รางวัล ดังนี้

1. กลุ่มผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จำนวน 7 ราย คลิกรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

2. กลุ่มผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า และได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 45 ราย  คลิกรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

3. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่า  จำนวน 1 ราย คลิกรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

4. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 7 ราย คลิกรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

5. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์  ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 1 ราย คลิกรายชื่อผู้ได้รับรางวัล