ปรับพฤติกรรม ปลอดภัยจาก NCD

ปรับพฤติกรรม ปลอดภัยจาก NCD

 

ผศ.ดร.พญ.มยุรี  หอมสนิท

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

           องค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันทั่วโลก  เกิดจากกลุ่มโรคเรื้อรัง NCD มากถึง 68 %ในเรื่องของกลุ่มโรคเรื้อรัง NCD ที่มาพร้อมกับการใช้ชีวิตประจำวัน  เป็นเรื่องที่ควรรู้  เพื่อการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากลุ่มโรคเรื้อรังเหล่านี้
           NCD  ย่อมาจาก  Non Communicable Disease หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อ  โรคกลุ่มนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่สำคัญและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในคนส่วนใหญ่ได้แก่  โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสม ทั้งในการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ร่วมกับความเสื่อมของร่างกายตามอายุ  ซึ่งทำให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน  มะเร็ง  โรคเหล่านี้อาจนำไปสู่โรคที่รุนแรงยิ่งขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง และโรคสมองเสื่อมจากสาเหตุต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตแย่ลง เกิดความพิการ หรือแม้แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้
           ปัจจุบันแนวโน้มผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยโรคเหล่านี้ยังมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ  ปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเจนคือน้ำหนักตัวของคนไทย ที่อยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มโรค NCD ตามมา
กลุ่มโรค NCD  อาจเริ่มจากการเป็นเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วมักจะเป็นเรื้อรัง ตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ   เช่น  โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์  อัมพาต จากสมองขาดเลือด ตาบอด ไตวาย แผลเรื้อรังที่ขาและเท้าซึ่งนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะได้  สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังเหล่านี้มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  การพักผ่อน  การออกกำลังกาย และการทำงานหนักเกินไปจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว
           การดูแลตนเองช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ หากตระหนักว่า โรคเรื้อรังต่าง ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง และยังส่งผลกระทบกับคนในครอบครัว  เพื่อจะได้ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เคยปฏิบัติมาจนเคยชิน  โดยเริ่มต้นจากปัจจัยสำคัญที่สุดคืออาหารที่รับประทาน ไม่ควรเป็นอาหารที่หวานจัด อาหารที่มีไขมันสูง และอาหารรสเค็ม เครื่องดื่มก็เช่นกัน น้ำหวาน น้ำอัดลม รวมทั้งเครื่องดื่มที่หวานมัน เช่น กาแฟปั่น กาแฟเย็น ชาเย็น ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้นำมาซึ่งโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน  ซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
           นอกจากการหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม  ก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานผักมาก ๆ  ผลไม้สด ที่ไม่หวานจัดในปริมาณที่พอดี เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน และช่วยการขับถ่าย ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง รวมทั้งโรคมะเร็งด้วย          
           นอกจากนี้ การทำงานหนัก  พักผ่อนน้อย  ไม่ออกกำลังกาย  ซึ่งมักจะมาด้วยกัน  พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ  ดังนั้นควรให้เวลาในการทำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที ประมาณ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี  พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญต้องงดบุหรี่อย่างเด็ดขาด ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอก็จะมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคในกลุ่ม NCD ได้

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด