ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณบดี

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดี คนที่ 1
และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดี คนที่ 2

ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์

ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

สายตรงผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช

ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

สายตรงผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

ศ.คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร

สายตรงผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ. ดร. นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ. นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รศ. ดร. นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม

รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

ผศ. นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์

รศ. พญ.นันทกร ทองแตง

สายตรงผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี

สายตรงผู้บริหาร