ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณบดี

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รองคณบดี
และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

รองคณบดี คนที่ 2

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

อ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช