ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากคุณชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชกรมที่ดิน
     ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลศิริราช  รศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รศ.นพ.สุชาย  สุนทราภา  รองคณบดีฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม  ศ.นพ.อรุณ  เผ่าสวัสดิ์  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ  ผศ.นพ.วิรุฬ  บุญนุช อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์  และ  ผศ.นพ.ชัยวัฒน์  โมกขะเวส  เหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ  รับมอบเงินบริจาค  จากคุณชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชกรมที่ดิน  โดยเป็นค่าหุ้นของ       คุณผุสนา  คชาชีวะ  จำนวน 14 ล้านบาท  เพื่อตั้งทุน “ผุสนา  คชาชีวะ”  เพื่อใช้ในกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2
งานสื่อสารองค์กร
15/8/2551 - 15/9/2551