รศ.นพ.สถาพร มนัสถิตย์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร รับมอบเงินบริจาค จากคุณอลิษา อัศวบุญทรัพย์ จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อสมทบทุนหน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ และห้องฉีดยาเคมีบำบัด
     รศ.นพ.สถาพร  มนัสถิตย์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.พิศิษฐ์  จิรวงศ์  กรรมการรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ  และรศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร  รับมอบเงินบริจาค  จากคุณอลิษา  อัศวบุญทรัพย์  เพื่อสมทบทุน “หน่วยทางเดินอาหาร” จำนวน 600,000 บาท สมทบทุน “ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ” จำนวน  400,000 บาท  และสมทบทุน “ห้องฉีดยาเคมีบำบัด”  จำนวน 300,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  1,300,000 บาท  เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2
งานสื่อสารองค์กร
15/8/2551 - 30/8/2551