ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.นพ.อุดม คชินทร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จากคุณหญิงชอุ่มศรี วีรานุวัตต์ จำนวน 2,663,500 บาท              ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.อุดม  คชินทร  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์   รศ.นพ.สถาพร  มนัสถิตย์  หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร และ ศ.นพ.วิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต  หัวหน้าสาขาวิชาเคมีบำบัด รับมอบเงินบริจาค จากคุณหญิงชอุ่มศรี  วีรานุวัตต์  จำนวน 2,663,500 บาท  เพื่อสมทบทุนวิจัยเคมีบำบัด เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และทุนพัฒนาศูนย์ส่องกล้องฯ วีกิจ วีรานุวัตติ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24  กรกฎาคม  2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศฤงคไพบูลย์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
4/8/2551 - 4/9/2551