รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ หัวหน้าหน่วยสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง


             รศ.นพ.สุรินทร์  ธนพิพัฒนศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  รศ.นพ.ธวัชชัย  พีรพัฒนดิษฐ์  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ศ.นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์ หัวหน้าหน่วยสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์   รับมอบเงินบริจาค  จากบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยคุณสมใจ  วงศ์หาญชัย จำนวน 300,000 บาท  เพื่อตั้งทุน “ศูนย์บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในชุมชน (สรร.)” เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ  ชั้น 3

งานสื่อสารองค์กร
31/7/2551 - 31/8/2551