ศ.นพ.อรรถ นานา หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องควบคุมการให้เลือดและของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ มูลค่า 300,000 บาท จากครอบครัวยุทธชาวิทย์


                           ศ.นพ.อรรถ  นานา หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค    ภาควิชาอายุรศาสตร์              คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    รับมอบเครื่องช่วยหายใจ (ResMed  VPAP III ST W/Standard  Accessoies) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท  และเครื่องควบคุมการให้เลือด และของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ รุ่น Colleague CX Triple Channel  จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า  150,000 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  300,000  บาท จากคุณสมศักดิ์  ยุทธชาวิทย์, คุณวิทยา  ยุทธชาวิทย์,  คุณยงยุทธ  ยุทธชาวิทย์  เพื่อมอบให้หออภิบาลระบบการหายใจ สาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช  เมื่อวันอังคารที่  8  กรกฎาคม 2551 เวลา 9.30 น.  ณ  ห้อง RCU ตึกอัษฎางค์  ชั้น 2

งานสื่อสารองค์กร
9/7/2551 - 9/8/2551