รศ.นพ.อุดม คชินทร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร รับมอบเงินบริจาค จาก พญ.สมพร หาญพาณิชย์ จำนวน 300,000 บาท

 

                     รศ.นพ.อุดม  คชินทร   หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ศ.นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร,  ผศ.นพ.ยงค์  รงค์รุ่งเรือง  และ อ.นพ.สุสัณห์  อาศนะเสน รับมอบเงินบริจาค  จาก พญ.สมพร  หาญพานิช  เพื่อตั้งทุน “ศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อ โดยนางสาวพรสุดา  หาญพาณิชย์”  จำนวน  200,000 บาท  และ สมทบทุน “พัฒนาอายุรศาสตร์”  จำนวน 100,000 บาท รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 300,000 บาท  เมื่อวันศุกร์ที่  4 กรกฎาคม 2551 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ  ชั้น 2

งานสื่อสารองค์กร
9/7/2551 - 9/8/2551