ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินจากการจำหน่าย CD เพลงศิริราช เป็นจำนวนเงิน 83,400 บาท

                 

                    ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จากการจำหน่าย CD เพลงศิริราช เป็นจำนวนเงิน 83,400 บาท จาก ผศ.พญ.พิมล  ศรีสุภาพ  หัวหน้าหน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ ผศ.พญ.ศันสนีย์  เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (The Giggles Trio) และคณะนักร้องชมรมประสานเสียงนักศึกษาแพทย์ศิริราช  โดยรายได้จากการจำหน่ายนำเข้ากองทุน ”ของที่ระลึก”  ของคณะฯ เมื่อวันพุธที่  25 มิถุนายน  2551 เวลา 17.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ  ชั้น 2

งานสื่อสารองค์กร
30/6/2551 - 30/7/2551