ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และ อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสุนน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องตัดเนื้อเยื่อจากคุณภารดี นิศามณีวงศ์                             ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  และ อ.นพ.ลือชา  บุญทวีกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสุนน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องตัดเนื้อเยื่อ MICROTOME รุ่น HM 315R ผลิตภัณฑ์ MICROM ประเทศ GERMANY จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 375,000 บาท จากคุณภารดี  นิศามณีวงศ์   เพื่อมอบให้ภาควิชาสรีรวิทยา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน  2551 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 

งานสื่อสารองค์กร
30/6/2551 - 30/7/2551