อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณละอองศรี สุวงศ์ จำนวน 1,000,000 บาท


                          อ.นพ.สมเกียรติ  วสุวัฎฎกุล หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      รับมอบเงินบริจาค  จาก     คุณละอองศรี  สุวงศ์  และครอบครัว  จำนวน  1,000,000  บาท เพื่อตั้งทุน    “ละอองศรี สุวงศ์”    เมื่อวันพุธที่  28  พฤษภาคม  2551 เวลา 13.30 น.  ณ ศิริราชมูลนิธิ


 

งานสื่อสารองค์กร
29/5/2551 - 29/6/2551