รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จาก นพ.อุทัย เจนพาณิชย์ จำนวน 100,000 บาท และ บริษัท อาร์ เอ๊กซ์ จำกัด โดยคุณชาญชัย อุดมลาภธรรม จำนวน 100,000 บาท

 

               รศ.นพ.สุรินทร์  ธนพิพัฒนศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  รศ.นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช  หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  และ ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค  จาก  นพ.อุทัย  เจนพาณิชย์  จำนวน  100,000  บาท  สมทบทุน “อุทัย  เจนพาณิชย์”  และ คุณอภัย – คุณวังจันทร์  ยุกตะนันต์ จำนวน 50,000 บาท สมทบทุน “ผู้ป่วยอนาถา” และ บริษัท อาร์ เอ๊กซ์ จำกัด โดยคุณชาญชัย  อุดมลาภธรรม จำนวน 100,000 บาท สมทบทุน “ภาควิชาจักษุวิทยา” จำนวน 50,000 บาท และ สมทบทุน “ผู้ป่วยอนาถา” จำนวน 50,000 บาทเมื่อวันอังคารที่  27 พฤษภาคม  2551 เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

 

งานสื่อสารองค์กร
28/5/2551 - 28/6/2551