ศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณนวลคำ สิงห์เขียวพงษ์ จำนวน 100,000 บาท

 

           รศ.นพ.ชลเวช  ชวศิริ   รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชสารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค  จาก คุณนวลคำ  สิงห์เขียวพงษ์   จำนวน  100,000  บาท  เพื่อตั้งทุน “พัฒนางานและกิจการศูนย์ผู้บาดเจ็บกระดูกสันหลัง”   เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2551 เวลา 11.30 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ  ตึกสยามินทร์  ชั้น 13

 

 

งานสื่อสารองค์กร
22/5/2551 - 22/6/2551