รศ.นพ.ธราธิป โคละทัต หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก รศ.วลัย ชวลิตธำรง จำนวน 2,000,000 บาท                รศ.นพ.ธราธิป โคละทัต  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค  จาก รศ.วลัย  ชวลิตธำรง  จำนวน  2,000,000  บาท  เพื่อตั้งทุน “ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ – ศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่านผู้หญิงเฉิดฉลอง  เนตรศิริ”    เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2551 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี  ชั้น 13

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2551 - 6/6/2551