ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

คุณเมธี พิทักษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการ และคุณเสาวนิต พิทักษ์สิทธิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท อีซูซุ อึ้งง่วงไต๋ กรุงเทพ จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน "ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย" เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราชงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
3/11/2566 - 3/12/2566