ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผอ.แพทย์ รพ.ธนบุรี บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ เพื่อสมทบกองทุน "ทุนวันมหิดล เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช" รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสื่อมวลชน ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
19/10/2566 - 19/11/2566