ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 800,000 บาท

คุณนิภา ภาคย์วิศาล มอบเงิน จำนวน 800,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่อสมทบกองทุน "ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย" เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
17/10/2566 - 17/11/2566