ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 3,000,000 บาท

คุณเจียม  เสาวภา และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 3,000,000 บาท  เพื่อสมทบกองทุน  “คุณเจียม  เสาวภา ช่วยเหลือผู้ป่วยสาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  และกองทุน “เจียม-ประเทืองศรี เสาวภา” สำหรับหน่วยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รศ.นพ. ศิริพงศ์  สวัสดิ์มงคล กรรมการและรองเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ  รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม   และ อ.นพ.นพดล  โสภารัตนาไพศาล แพทย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาฯ  รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
14/9/2566 - 14/10/2566