ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

คุณอุไรวรรณ์  จิระวัฒน์พงศา มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท  สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช   จ.สมุทรสาคร  สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.พญ.นันทกร ทองแตง  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ และ ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  ร่วมรับมอบ  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2566 เวลา 15.00 น.  ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราชงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
5/9/2566 - 5/10/2566