ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท

คุณเพ็ญจันทร์ -  คุณอนันต์    ตันตสิรินทร์  ในนามบริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน  จำกัด มอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท  สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช   จ.สมุทรสาคร  สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร   โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รศ.พญ.นันทกร ทองแตง   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ และ ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2566 เวลา 15.00 น.  ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราชงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
5/9/2566 - 5/10/2566