ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท

คุณฐนนนท์ศรณ์ เลิศศิริกุล คุณถาวร เตขะไกรศรี คุณต่อโชค เล้าลือชัย คุณศิริวรรณ ทางธนกุล เเละตัวแทนผู้บริหารจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 15 (TEPCoT15) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,200,000 บาท สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช   จ.สมุทรสาคร  สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  และ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2566 เวลา 15.00 น.  ณ ตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช 

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
5/9/2566 - 5/10/2566