ผศ.พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

คุณสุรชัย โสตถีวรกุล และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของอาคารฯ และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ผศ.พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช





งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
31/8/2566 - 30/9/2566