ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 5,000,000 บาท

คุณจิรเดช – คุณกนก –คุณชัยพร สมภพรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 5,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ที่ปรึกษาคณะฯ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ศ.พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล แพทย์ประจำสาขาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ภ.จักษุวิทยา และ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ แพทย์ประจำสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภ.ตจวิทยา ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00
น. ณ บริเวณโถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช
         เพื่อสมทบกองทุนต่างๆ ดังนี้
               1. กองทุน พ.ญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล สนับสนุนโครงการวิจัยยีนและเซลล์บำบัดสำหรับโรคจอตา
         เสื่อมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
               2. กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง กองทุนภูมิแพ้ผิวหนัง เพื่อการดูแลรักษา รวมถึงงานวิจัย
         ด้านโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง และกองทุนโครงการพัฒนาการวินิจฉัยและศึกษาวิจัยกลไกการแพ้ยา
               3. กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ต้นแบบ
         การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
21/8/2566 - 21/9/2566