ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,020,000 บาท

คุณสุภาพรรณ – คุณปรีดา นววัฒนทรัพย์ และ คุณปาริชาต ฉายสุนทรศิริ นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพเจ้าพระยา ภาค 310 C ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 1,020,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ ร่วมด้วย รศ.พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
17/8/2566 - 17/9/2566