ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท จากการจัดกิจกรรมในโครงการ “One HomePro Fun Walk” สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
10/8/2566 - 10/8/2566