ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 12,952,084.08 บาท

คุณยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Wholesale และกลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 12,952,084.08 บาท สมทบกองทุน “เพื่อโรงพยาบาลศิริราช” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ ร่วมด้วย รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ณ SIRIRAJ Open INNOVATION LAB
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
9/8/2566 - 9/9/2566