ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 577,000 บาท

คุณชมมนัส  วิจิตรจรรยา มอบเงิน จำนวน 577,000 บาท สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช  ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รับมอบ ร่วมด้วย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ฝ่ายบริการ และ รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
3/8/2566 - 3/9/2566