ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,600,000 บาท

ผศ.ดร.พญ.สมพร - คุณพรสุดา หาญพาณิชย์ มอบเงิน จำนวน 1,600,000 บาท สมทบกองทุน “ผู้ป่วยยากไร้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย” และกองทุน “รักษาผู้ป่วยยากไร้หรือด้อยโอกาส” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รับมอบ ร่วมด้วย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ฝ่ายบริการ และ รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
3/8/2566 - 3/9/2566