รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

ห.จ.ก.ภัจจ์ศิลา มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท มอบโดยคุณไพรวัน  คันทานุรักษ์ พร้อมคณะฯ สมทบกองทุน “Urology  (หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ)” รับมอบโดย รศ.นพ. สิทธิพร   ศรีนวลนัด  หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่  20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราชงานสื่อสารองค์กร
20/3/2566 - 20/4/2566