ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 20,000,000 บาท

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  มอบเงิน จำนวน 20,000,000 บาท  มอบโดย  คุณสุดารัตน์  วิทยฐานกรณ์ พร้อมคณะฯ  สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” รับมอบโดย  ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม.มหิดล ศ. นพ. ธวัชชัย  อัครวิพุธ  รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์ฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราชงานสื่อสารองค์กร
16/3/2566 - 16/4/2566