ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชรับมอบเงินจำนวน 1,288,888 บาท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) มอบเงิน จำนวน 1,288,888  บาท  มอบโดย คุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด คุณกมลภพ วีระพละ   รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคณะฯ  สมทบกองทุน “เพื่องานวิจัยและผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม” รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ. สุโรจน์  ศุภเวคิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศ.พญ. ละอองศรี  อัชชนียะสกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันอังคารที่   28  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1งานสื่อสารองค์กร
28/2/2566 - 28/3/2566