ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท

มูลนิธิวีระภุชงค์  มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท มอบโดย คุณวินัย  วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิ  คุณนวลละออ  วีระภุชงค์  กรรมการ คุณทิพย์วรรณ  วีระภุชงค์  กรรมการ คุณวโรดม  วีระภุชงค์ กรรมการ  คุณวราภรณ์  วีระภุชงค์กรรมการ  และ คุณสุวรรณา  บุญคุณศักดิ์ กรรมการ  เพื่อสมทบกองทุน “Urology (หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ)” รับมอบโดย  ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  รศ.นพ.สิทธิพร  ศรีนวลนัด หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และรศ.นพ.ธวัชชัย  ทวีมั่นคงทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราชงานสื่อสารองค์กร
14/3/2566 - 14/4/2566