ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ครอบครัวมีนะโยธิน มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท มอบโดย  พล.เอกนิวัตร  มีนะโยธิน รศ.ดร. พันโทหญิงสุพิน  ชมภูพงษ์ คุณสุวรรณา  มีนะโยธิน และ คุณอนุสรณ์  มีนะโยธิน สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วยยากไร้ รพ.ศิริราช” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์  วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.พิเศษ นพ. สรรใจ  แสงวิเชียร ที่ปรึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ ผศ.ดร.นพ. ชัยรัตน์  เติบไพบูลย์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่  13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โรงพยาบาลศิริรราชงานสื่อสารองค์กร
13/3/2566 - 13/4/2566