รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

บริษัท ช.ชัยชนะกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท มอบโดย   คุณอารี ราศรีเพ็ญงาม สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รับมอบโดย  รศ.พญ. เบญจาภา  เขียวหวาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่  10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2

งานสื่อสารองค์กร
10/3/2566 - 10/4/2566