ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

บริษัท เอส.เค.เอส.อะโกรมารีน จำกัด  มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท  มอบโดย คุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข – และ คุณปราณี  เหล่าทวีสุข สมทบกองทุน   “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” รับมอบโดย  ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2566  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/3/2566 - 9/4/2566