ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

คณะกรรมการ บริษัท ทีมกรุ๊ปออฟคัมปานีส์ จำกัด  มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท มอบโดย  พญ.มยุรา กุสุมภ์  ดร.ประเสริฐ  ภัทรมัย คุณพีรวัธน์  เปรมชื่น ดร.ธนสารก้วยเจริญพานิชก์  คุณวีระ  สุธีโสภณ คุณอำนาจ  พรหมสูตร และ คุณสุขสวัสดิ์  ศรีสุภรวาณิชย์ สมทบกองทุน   “เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช” รับมอบโดย  ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2566    เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/3/2566 - 9/4/2566