ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

คุณผ่องใส  พรสวรรค์วงศ์ มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท  สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/3/2566 - 9/4/2566