ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด  มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท   มอบโดยคุณชวดล  จักกายวรการ กรรมการ บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด   สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช”  รับมอบโดย   ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/3/2566 - 9/4/2566