ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 7,000,000 บาท

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช  เทพมงคล  เลขานุการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ผู้แทน   มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช  พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 7,000,000  บาท   เพื่อสมทบกองทุน  “เพื่อสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง” สำหรับคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  14.00 น.  ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
21/2/2566 - 21/3/2566