ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 32 หลัง

คุณวริน อิทธิโรจนกุล มอบที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 32 หลัง  มูลค่า 313,600 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด และคุณชมภัสสร สมใจยุทธ หัวหน้างานการพยาบาลและผู้ป่วยพิเศษ พร้อมคณะ เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา  10.30 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1

งานสื่อสารองค์กร
9/12/3108 - 9/1/3109