ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

คุณรัตนา  จันทร์พิทักษ์ มอบเงินจำนวน  5,000,000 บาท สมทบกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล รศ.พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร อ.ธนธัช  จรัสรุ่งโอฬาร    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานโยธาและสารสนเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา  16.00 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1งานสื่อสารองค์กร
19/12/3108 - 19/1/3109